Especialitats

Dret del treball – Relacions laborals

 • Acomiadaments
 • Sancions
 • Reclamacions de quantitat
 • Modificació de condicions de treball
 • Altres reclamacions laborals (danys i perjudicis, etc)
 • Assessorament legal en matèria contractual
 • Negociacions
 • Conciliacions laborals
 • Reclamacions davant el Fons de Garantia Salarial
 • Assistència en procediments concursals

Dret Civil – Obligacions i contractes

 • Redacció i/o revisió de contractes
 • Assessorament en compravendes. Gestió i tramitació de contractes i escriptures
 • Reclamacions de quantitat a través de qualsevol dels procediments judicials (monitori, verbal o ordinari)
 • Responsabilitat Civil (contractual i/o extracontractual)
 • Desnonaments
 • Reclamacions en matèria de Propietat Horitzontal
 • Assessorament d’herències, llegats i altres disposicions per causa de mort. Gestió i tramitació de contractes i escriptures. Reclamacions judicials.

Dret Fiscal i Tributari

 • Gestió i tramitació autoliquidació d’impostos per a empreses i particulars
 • Declaracions informatives
 • Recursos i reclamacions davant l’Agència Tributària
 • Recursos i reclamacions davant la Hisenda Municipal
 • Assessorament i gestió fiscal en matèria contractual (compravendes, herències, …)

Dret de la Seguretat Social

 • Gestió i tramitació de prestacions contributives davant l’Administració
 • Procediments judicials en matèria d’incapacitat
 • Procediments judicials sobre impugnació d’altes mèdiques
 • Procediments en matèria de Seguretat i Salut laborals
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Assessorament legal en matèria contractual

Dret Civil – Persona i família

 • Procediments matrimonials (nul·litat, separació o divorci)
 • Procediments en matèria de guarda i custòdia, aliments i prestacions familiars
 • Procediments en matèria de filiació
 • Tutela, curatela, defensor judicial, protecció a menors
 • Capítols matrimonials
 • Convenis Reguladors. Plans de Parentalitat
 • Convivència estable en parella

Dret Mercantil – Concursal

 • Assessorament legal en mediació i procediment concursal
 • Llei de segona oportunitat (Acord Extrajudicial de Pagaments)
 • Concurs Consecutiu de creditors de persona física
 • Sol·licituds BEPI (Benefici Exoneració Passiu Insatisfet)
 • Procediments concursals en general

Des de l’any 2018 Mañoso Advocats participa d’un espai multidisciplinari on, a través d’un servei d’outsourcing, professionals de l’àmbit econòmic i financer amb una àmplia experiència i sobrada formació aporten un valor afegit a l’activitat jurídica desenvolupada pel despatx que, bé pot servir de complement, bé de pronòstic als assumptes que requereixen d’una visió més estratègica que conceptual.

Entre els serveis que s’ofereixen cal destacar:

Gestión laboral

 • Contractes i afiliacions a la Seguretat Social
 • Confecció de nòmines i Assegurances Socials

Gestió contable

 • Gestió de la comptabilitat. Confecció Llibres comptables
 • Estudi de criteris contables i normes ICAC

Àrea d’Auditoria

 • Auditoria econòmica i financera
 • Auditories de gestió
 • Due Diligence
 • Auditoria financera i contable
 • Auditoria de compliment
 • Auditoria operativa
 • Peritatges i valoracions en l’àmbit judicial